ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 245
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2566
จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2566
ซื้อสื่อที่ใช้ในการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2566
จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 80 คน ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาวางบ่อพักสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566