ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 มีนาคม 2566 รายงานงบ รับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน_ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานงบ รับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน_ มกราคม ๒๕๖๖
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 23 มกราคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่_๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2566 รายงานงบ รับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน_ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 29 ธันวาคม 2565 รายงานแสดงฐานะทางการเงินประจำปี ๒๕๖๕
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ธันวาคม 2565 รายงานงบ รับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน_ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤศจิกายน 2565 รายงานงบ รับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน_ ตุลาคม ๒๕๖๕
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 24 ตุลาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ตุลาคม 2565 รายงานงบ รับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน_ กันยายน ๒๔๖๕
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กันยายน 2565 รายงานงบ รับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน_ สิงหาคม ๒๕๖๕