ข่าวการเงิน

 ประเภท : รายงานทางการเงิน 4 กันยายน 2566 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน_ สิงหาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 สิงหาคม 2566 รายงานงบ รับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน_ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 ประเภท : สถิติการเงิน 18 กรกฎาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กรกฎาคม 2566 รายงานงบ รับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน_ มิถุนายน ๒๕๖๖
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 มิถุนายน 2566 รายงานงบ รับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน_ พฤษภาคม ๒๕๖๖
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤษภาคม 2566 รายงานงบ รับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน_ เมษายน ๒๕๖๖
 ประเภท : สถิติการเงิน 21 เมษายน 2566 รายงานเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 21 เมษายน 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 มีนาคม 2566 รายงานงบ รับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน_ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานงบ รับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน_ มกราคม ๒๕๖๖