ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2567 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ธันวาคม 2566 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน_พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤศจิกายน 2566 รายงานงบรับ-จ่ายประจำเดือน_ตุลาคม 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 พฤศจิกายน 2566 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 2 พฤศจิกายน 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 ตุลาคม 2566 รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 ตุลาคม 2566 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน_กันยายน 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 4 กันยายน 2566 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน_ สิงหาคม 2566