ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มิถุนายน 2567 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน พฤษภาคม 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤษภาคม 2567 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือนเมษายน 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 เมษายน 2567 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มีนาคม 2567 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 6 มีนาคม 2567 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2567 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ธันวาคม 2566 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน_พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤศจิกายน 2566 รายงานงบรับ-จ่ายประจำเดือน_ตุลาคม 2566