นโยบายและแผน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

แถลงต่อสภาเทศบาลเมื่อวันที่  ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนขมิ้น  มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่   โดยยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นและมีมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ    และรองรับการขยายตัวของพื้นที่  ที่เชื่อมโยงอำเภอต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี   และกับอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งเรื่องการให้บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

 

๒. นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต

     คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนขมิ้น  มีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การจัดสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมและระวังโรคติดต่อ  การดำเนินงาน/กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ( อสม.) อีกทั้งการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยนำแนวทางตามพระราชดำริฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนทุกระดับ

 

๓. นโยบายด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

     คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนขมิ้น   มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับรายได้สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิต สนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ สนับสนุนสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมควบคู่กับการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และปลอดภัย รวมถึงการพัฒนากระบวนการในการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน เป็นที่รู้จักกว้างขวาง รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

๔. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนขมิ้น   มุ่งเน้นการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร อปพร. ประสานความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจดูแลการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ชุมชน รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม การจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ    สำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อย   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติต่างๆให้มีมาตรฐาน ครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ราษฎรและอปพร.

 

๕. นโยบายด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนขมิ้น   มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ประชาชนมีความรู้ รวมถึงการเรียนรู้ของชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมและสนับสนุนทางศาสนา สร้างองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ชุมชนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชน การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบทอดต่อไป  ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการต่างๆและสถานที่พักผ่อนของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด

 

๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

     คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนขมิ้น มีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการปรับภูมิทัศน์ของชุมชน  พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย สะอาด รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อน หันมาใช้พลังงานทดแทน  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 

๗. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร             

     คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนขมิ้น  มีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมทำ  ในกระบวนการของการพัฒนา และพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชนและสังคมเพื่อป้องกันปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ให้มีความรวดเร็ว การลดขั้นตอนในการทำงาน การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็น  รวมถึงอาคารสำนักงานสถานที่  ให้เหมาะสมและเพียงพอ  เพื่อสามารถให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และประทับใจ  อีกทั้งส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ  สร้างความสามัคคีภายในองค์กร ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ โดยบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนและกฎหมาย  รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของเทศบาล ให้รวดเร็ว  ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ