แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 56 results.
การมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
การมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
การมอบหมายให้รักษาราชการแทนหัวหน้าปลัดเทศบาล
การมอบหมายให้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ประกาศ ก.ท.จ.กาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 และประกาศ ก.ท.จ.กาญจนบุรี เรื่องกำหนดโทษที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564