หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

 

          เทศบาลตำบลดอนขมิ้น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 และมาตรา 51 และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

          1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

          2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

          3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

          5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

          6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

          7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

          8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 

          การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัตงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

          1. ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา

          2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

          3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

          4. ให้มีสุสานและฌาปณสถาน

          5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

          6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

          7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

          8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

          9. เทศพาณิชย์

          และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองคก์ารบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

          1.  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

          2.  การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

          3.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

          4.  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ                                

          5.  การสาธารณูปการ

          6.  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ                                 

          7.  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน                                

          8.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว                                

          9.  การจัดการศึกษา                               

          10.   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส                               

          11.   การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น                               

          12.   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย                                

          13.   การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                               

          14.   การส่งเสริมกีฬา                               

          15.   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                               

          16.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น                               

          17.   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                               

          18.   การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                               

          19.   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล                               

          20.   การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน                               

          21.   การควบคุมการเลี้ยงสัตว์                               

          22.   การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์                               

          23.   การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ                               

          24.   การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                               

          25.   การผังเมือง                               

          26.   การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร                               

          27.   การดูแลรักษาที่สาธารณะ                               

          28.   การควบคุมอาคาร                                

          29.   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                               

          30.   การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                               

          31.   กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนด

 

 

 

งานธุรการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
-  งานการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
-  งานทะเบียนประวัติ และแฟ้มทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
-  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการสภา การประชุมสภา รายงานการประชุม
-  งานการลา ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง​ถิ่น
-  ดูแลเอกสารของสภาเทศบาล และควบคุมการออกเลขรับ – ส่งหนังสือ คำสั่งประกาศ และอื่น ๆ ของกิจการสภา
-  รับผิดชอบและดูแลรักษาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล            
-  งานรัฐพิธี
-  งานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558ในส่วนที่เป็นงานบริการของสำนักปลัด
-  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักปลัดเทศบาล
-  รับผิดชอบในการลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือทั่วไปของทุกส่วนราชการ พร้อมส่งให้เจ้าของเรื่องนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดั
-  ควบคุม ดูแล สมุดคำสั่ง สมุดประกาศและการออกเลขหนังสือรับรอง
-  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล
-  งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
-  ดูแลรักษาจัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานการเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-  งานจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ( การวางแผน , การวิเคราะห์งาน , การสรรหา , การคัดเลือก , การบรรจุ , แต่งตั้ง,โอน ( ย้าย) , เลื่อนระดับ , การสอบแข่งขัน , การสอบคัดเลือก และการลาออก )
-  งานทะเบียนประวัติ และแฟ้มทะเบียนประวัติ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล
-  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง การให้บำเหน็จความชอบ
-  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
-  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ และการขอรับทุนการศึกษา
-  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล / ลูกจ้างประจำ / พนักงานจ้าง
-  งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล /ลูกจ้างประจำ / พนักงานตามภารกิจ
-  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ
-  งานแจ้งมติ ก.ท. , ก.ท.จ. ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานแผนงานและนโยบาย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
-  งานรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ  และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็น   ต้องนำมาใช้การวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
-  งานจัดเตรียมเอกสาร ที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
-  งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการดำเนินงานของเทศบาล
-  งานจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น , คณะกรรมการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
-  งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
-  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล  และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
-  งานการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
-  งานติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่น ๆ ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล
-  งานจัดทำบัญชีการโอนงบประมาณต่าง ๆ ของเทศบาล
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานสวัสดิการสังคม
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
-  งานจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน และประสานงานชุมชน
-  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  เช่น การจัดประชุม สัมมนา กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ กิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิดการร่วมคิด
   ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนเช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ อาชญากรรม
-  งานรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่น ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
-  งานวางแผนสถิติด้านสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
-  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
-  งานส่งเสริมกิจการเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส
-  งานศูนย์พัฒนาครอบครัว
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
-  งานบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
-  งานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของเทศบาล
-  งานวางแผนและสถิติข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา
-  งานบริหารพัสดุ งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-  งานประเมินคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพสถานศึกษาสนับสนุนและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
-  งานประสานแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
-  งานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-  งานกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของเด็ก  เยาวชน และประชาชน
-  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานสาธารณสุข
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานคุ้มครองผู้บริโภค
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที
- งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
- งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม    และอำนวยความสะดวกในการระงับและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ                   
- งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานนิติการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
-  งานกฎหมายและคดี
-  งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ
-  งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
-  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
-  งานเทศบัญญัติและระเบียบ กฎข้อบังคับต่าง ๆ
-  งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน
-  งานศูนย์ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท
-  งานศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
    คดีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานเกี่ยวกับการอนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนประสานและคุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง แก้ไข เหตุรำคาญเกี่ยวกับเสียงและการสั่นสะเทือน มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ  และมลภาวะด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบควบคุม   และดำเนินการแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ  ประเมินความเสียหาย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
- งานประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี พัฒนาความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและ
   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณีศิลปกรรม โบราณวัตถุต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
- งานต้อนรับ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว 
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 

 

งานธุรการ

- งานสารบรรณ

- จัดทำบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณของกองคลัง

- รับผิดชอบลงและออกเลขหนังสือของกองคลัง ติดตามการเสนอหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

- รับผิดชอบการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน  พร้อมรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสของกองคลังและสรุปแผนการใช้จ่ายเงินของทุกกอง

- รับผิดชอบเสนอความเห็นเบื้องต้น และโต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับงานธุรการกองคลัง

- รับผิดชอบเสนอหนังสือทุกเรื่องของเทศบาลที่ผ่านกองคลังเสนอผู้บังคับบัญชา

- รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือทุกเรื่องของกองคลังที่จะเสนอหัวหน้ากองคลัง

- จัดทำคำสั่งต่างๆ ของกองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

- รับผิดชอบการรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยในส่วนของกองคลัง

- รับผิดชอบในการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก และภ.ง.ด.3ก

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ

งานการเงินและบัญชี

-ตรวจสอบงานในสังกัดงานการเงินและบัญชีเบื้องต้น

-ช่วยตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกาของเทศบาล)

-รับผิดชอบในการรับรองยอดงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณคงเหลือของหน่วยงาน

-รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีแยกประเภท สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนเงินรับฝาก ทะเบียนเงินยืมเงินงบประมาณ และติดตามทวงถามการส่งใช้เงินยืมของเทศบาล

-รับผิดชอบในการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันของเทศบาล เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นให้เป็นประจำทุกวัน

-รับผิดชอบในการจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ต่างๆ

-รับผิดชอบในการจัดทำงบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือน และจัดทำสถิติการคลัง และงบแสดงฐานะการเงินตามไตรมาส และประจำปี

-รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลสถิติการคลังต่างๆ ของเทศบาลให้หน่วยงานที่ขอความร่วมมือ

-รายงานการสอบทานปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ทุก ๓ เดือน

-รับผิดชอบเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  เพื่อรอรับการตรวจสอบจากสำนักงาน            ตรวจเงินแผ่นดิน มิให้ใครยืมฎีกา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากองคลัง

-รับผิดชอบตรวจสอบเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

-ควบคุมการรับ จ่ายเงิน การกู้เงิน การยืมเงินประเภทต่างๆ ของเทศบาล

-ติดต่อประสานงานกับธนาคารที่มีเงินฝากกับเทศบาลในกรณีที่มีเงินฝาก-ถอน

-รับผิดชอบการจัดทำรายงานข้อมูลเงินสะสมของเทศบาล

งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้

-รับผิดชอบตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของพนักงานและพนักงานจ้างกองคลัง ให้เป็นไปตามประมาณการรายรับทุกประเภท

-จัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

-ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี(ผ.ท.๕)

-จัดทำรายงานเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

-จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

-รับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

-พิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

-จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าน้ำประปา

-จัดหา ผ.ท.๔ , ผ.ท.๕ เพื่อมาประกอบในรายการจัดเก็บภาษีทุกประเภท

-ลงรายการเกี่ยวกับการชำระภาษีในทะเบียนคุมภาษี(ผ.ท.๕) ของผู้เสียภาษีแต่ละราย

-ออกตรวจสอบผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในเขตเทศบาลเป็นประจำทุกปี

-จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นประจำทุกปี

-ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้อง ภายในกำหนด    แต่ละปี เสนอผู้บังคับบัญชา

-รายงานรายรับประจำเดือน

-ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือชำระเงินทุกประเภทและการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงิน

-ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ ลูกหนี้ค้างชำระทุกประเภท

-ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลทุกประเภท ตามระเบียบของ          ทางราชการ

-ควบคุม ดูแล ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ใบเสร็จรับเงินที่เบิกใช้ระหว่างปี)

-ควบคุมตรวจสอบการขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง

-ควบคุมตรวจสอบการนำส่งเงินประจำวันของเจ้าหน้าที่จัดเก็บหรือรับชำระเงิน

-จัดทำใบสรุปใบสำคัญนำส่งเงินประจำวัน

-รวบรวมเงินจากเจ้าหน้าที่นำฝากธนาคารพร้อมทั้งตรวจสอบกับสำเนาใบเสร็จรับเงินประจำวัน

-ปฏิบัติงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

-เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการรับเงินเพื่อรอรับการตรวจสอบ

-ออกหนังสือเวียนแจ้งเจ้าของทรัพย์สินผู้อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษี โดยปฏิบัติงานแผนคู่มือการจัดเก็บ ภ.ร.ด. , ภ.บ.ท. และ ภ.ป. ทุกขั้นตอน

-ตรวจสอบและควบคุม การจัดเก็บค่าน้ำประปา และค่าขยะมูลฝอย

-รับผิดชอบตรวจสอบการจัดทำบัญชีประจำตัวผู้เก็บเงิน

-รับผิดชอบตรวจสอบการจัดทำบัญชีการเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำ

-รับผิดชอบตรวจสอบการจัดทำบัญชี ลงบัญชีรายตัวลูกหนี้

-จัดทำบัญชีลูกหนี้ (ป.๑๗) ประจำเดือนและงบสิ้นปี

-เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา

-ควบคุมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยให้ครบถ้วน เป็นไปตามแผนการจัดเก็บ พร้อมเร่งรัดหนี้ค้างชำระ

-จัดทำบัญชีทะเบียนคุมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย

-งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-รับผิดชอบการจำหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล

-ตรวจสอบงานในสังกัดงานพัสดุและทรัพย์สินเบื้องต้น

-เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุกลางของเทศบาล มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา สอบราคา          วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ  จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและนำส่งให้หน่วยงานกองช่าง สำนักปลัดเทศบาลและกองคลัง

-รับผิดชอบการคืนหลักประกันสัญญา พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมสัญญาทุกประเภท

-รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ ทะเบียนครุภัณฑ์และยานพาหนะ โดยให้เลขรหัสครุภัณฑ์ทุกประเภท

-รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามแผน

-รับผิดชอบจัดทำงบทรัพย์สินรายไตรมาส และประจำปีงบประมาณ

-ร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุและทรัพย์สิน

-รับผิดชอบเก็บรักษาหนังสือค้ำประกันและตรวจสอบตลอดจนการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือค้ำประกัน และตรวจสอบก่อนหมดระยะเวลาค้ำประกันตามสัญญา

-ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเสนอหัวหน้า     กองคลังทราบทุกกรณี

-รับผิดชอบการตรวจสอบพัสดุประจำปี

-รับผิดชอบในการต่อทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกคันของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง   เก็บรักษาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคัน

-รับผิดชอบควบคุมใบเสร็จรับเงินทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้และที่ใช้แล้ว และเจาะปรุแล้ว) พร้อมจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และลงทะเบียนคุมรายงานยอดคงเหลือของใบเสร็จรับเงินทุกประเภท

-งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ

งานพัฒนารายได้

๑.ให้เบิกใบเสร็จรับเงินจากหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้โดยตรงแต่ผู้เดียว มิให้เบิกจากเจ้าหน้าที่พัสดุ ใบเสร็จรับเงินทุกเล่มต้องมีลายมือชื่อหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ลายมือชื่อผู้เบิก พร้อมลงวัน เดือน ปี ที่เบิก

๒.การเขียนใบเสร็จรับเงินให้ใช้ปากกาและกระดาษคาร์บอนเท่านั้น หากสีจางควรเปลี่ยนใหม่ และควรเขียนให้ครบถ้วนละเอียดชัดเจน ห้ามขูดลบแก้ไขเพิ่มเติม หากผิดพลาดให้ขีดฆ่าจำนวนเงินและเขียนใหม่         ลงลายมือชื่อกำกับในการขีดฆ่านั้นไว้ด้วย ห้ามเขียนสำเนาใบเสร็จด้วยปากกาหรือดินสอ นอกจาก          กระดาษคาร์บอนเท่านั้น

๓.ใบเสร็จรับเงินต้องลงนามร่วมกับผู้อำนวยการกองคลัง ห้ามลงนามคนเดียวโดยเด็ดขาด

๔.การเบิกใบเสร็จรับเงินให้เบิกได้ประมาณครั้งละ ๑ เล่มเท่านั้น ห้ามเบิกไปเก็บรักษาครั้งละหลายเล่ม เมื่อเล่มเดิมหมดให้ส่งสำเนาคืนกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้โดยตรง แล้วจึงเบิกเล่มใหม่ไปแทน การรับใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ และส่งคืนเล่มเก่าให้ลงลายมือชื่อคุมใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง

๕.การนำส่งเงิน ผู้นำส่งเงินจะต้องส่งพร้อมใบนำส่งเงินและตัวเล่มใบเสร็จรับเงิน โดยปกติให้ส่งเงินในวันที่รับเงิน  ในเวลาไม่เกิน   ๑9.00 น.  กรณีรับเงินหลังปิดบัญชีในแต่ละวันแล้ว ให้ส่งเงินพร้อมใบนำส่งเงินให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เพื่อนำส่งผู้อำนวยการกองคลังเก็บรักษาไว้ที่ตู้นิรภัยของเทศบาล ห้ามมิให้ผู้รับเงินเก็บไว้      กับตนเองโดยเด็ดขาด

งานการเงินและบัญชี

๑.การออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับโดยตรง หากจะมอบให้ผู้อื่นรับแทน ต้องมีใบมอบฉันทะตามแบบกรมการปกครอง หากวงเงินเกิน ๒,๐๐๐ บาท(สองพันบาทถ้วน) ให้ขีดคำว่าหรือตามคำสั่ง หรือ   ผู้ถือออก และขีดคร่อมด้วย

๒.กรณีจำเป็นต้องสั่งจ่ายเช็คเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ในวงเงินต่ำกว่า  ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ให้สั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการกองคลัง และให้ขีดคำว่า หรือตามคำสั่ง หรือผู้ถือออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด

๓.การรับ-ส่งฎีกาทุกฉบับ   ต้องจัดให้มีการลงรับและเวลาที่รับและส่งฎีกา  รวมทั้งให้ลงวันและเวลา     ที่รับคืนฎีกา

งานพัสดุและทรัพย์สิน

๑.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานการขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามลำดับก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.ในกรณีมีการจัดซื้อพัสดุทุกครั้ง  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้ผู้ขายก่อนทุกครั้ง และให้ผู้ขาย นำพัสดุไปส่งที่งานพัสดุ กองคลัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการไปตรวจรับและลงทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ก่อนคืนหลักฐานให้หน่วยงานไปจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่อไป

๓.ในกรณีเร่งด่วน ให้ถามขอความเห็นชอบด้วยวาจาจากผู้อำนวยการกองคลัง หากได้รับความเห็นชอบ  ก็ให้จัดซื้อจัดจ้างได้ แล้วรีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับโดยเร็ว

๔.สัญญาจ้างทุกประเภท วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ปิดอากรแสตมป์ หรือสลักหลังตราสาร วงเงินตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้ติดตราสารเท่านั้น ในอัตราพันละหนึ่งบาทด้านหลังสัญญาจ้างเหมาแผ่นที่หนึ่ง ในวันลงนามสัญญา

งานวิศวกรรม

-  งานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง  

-  การออกแบบและคำนวณ พิจารณาตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ อู่เรือหรือคานเรือ กำแพงคันดิน โครงสร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน อุโมงค์สาธารณะ 

-  ตรวจโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบคมนาคมการขนส่ง

-  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ                   

-  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

-  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษานำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยมีผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 

งานการโยธา

-  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจกรรมประมาณ 

-  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 

-  งานระบายน้ำ งานประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ 

-  ตรวจแบบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ทางด้านสถาปัตยกรรม

-  เป็นนายตรวจเขต ควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารในเขตเทศบาล

-  ทำหน้าที่แทนหัวหน้ากองช่าง เมื่อหัวหน้ากองช่างไม่อยู่ปฏิบัติราชการ

-  งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ำทำการสำรวจพื้นที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง แผนโครงการบำรุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ำ และแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคลอง คูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างทำนบ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

งานแบบแผนและก่อสร้าง

-  ทำหน้าที่ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และคำนวณการก่อสร้าง ประมาณการราคาโครงการงานก่อสร้าง ต่างๆ เช่น งานถนน อาคาร ท่อระบายน้ำ ฯลฯ โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารตลอดจนกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวข้อง การขุดดิน – ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่                              

-  ควบคุมการก่อสร้างถนนและสะพาน อาคาร ท่อระบายน้ำ ฯ

-  ตรวจแบบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ทางด้านสถาปัตยกรรม

-  เป็นนายตรวจเขต ควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารในเขตเทศบาล

- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวย                             ความสะดวกในด้านต่างๆ

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานธุรการ

-  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   ภายในกองช่าง 

-  ดูแลเก็บรักษาเอกสาร ระเบียบ คำสั่ง ของกองช่างให้เรียบร้อย และสามารถตรวจสอบ

เอกสารดังกล่าวได้

-  งานสนับสนุนและบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานสำรวจ ออกแบบ ควบคุมอาคารและการ

ก่อสร้าง

-  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองช่าง

-  งานสนับสนุนและบริการประชาชน

-  งานอำนวยการและประสานราชการ

-  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองช่าง

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานสาธารณูปโภค

-  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา

-  งานการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคูลองท่อระบายน้ำ ทำการสำรวจ   พื้นที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง

-  การจัดทำแผนโครงการบำรุงรักษาดูแลคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ำและ    แผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและจัดตั้งงบประมาณ    ขุดลอกคูคลอง คูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างทำนบ เป็นต้น

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-  เก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนขมิ้นทุกวัน

-  รักษาความสะอาดและดูแลรักษาถังขยะให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-  สำรวจและดูแลสภาพถังขยะในชุมชนให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-  ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

-  ดูแลทำความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น        และบริเวณโรงจอดรถอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดอนขมิ้น บริเวณสนามลานกีฬาเอนกประสงค์ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น และบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ เช่น ซุ้มประจำหมู่บ้านต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

-  เก็บขนขยะ แทนพนักงานประจำรถขยะกรณีที่พนักงานประจำรถขยะลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานไฟฟ้าและถนน

-  งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานในการ ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

-  เบิกจ่าย ควบคุม จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  

-  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน

-  ช่วยดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

-  จัดตกแต่งไฟฟ้า สถานที่ เวที เกี่ยวกับงานพิธีต่างๆ

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย