ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 369
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทียนลาย หมู่ที่ 5 (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็กซอยบ้านนายชม หมู่ที่ 4 (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 3,535 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,600 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องพิพมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2567