ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 165
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยบ้านนางนัด ทองอา หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 216 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่วงที่ 2 จากคอกวัว ลุงละออง ซ้างลอย ถึงไร่นางอรุณ ตะก้อง หมู่ที่ 516 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก และการเขียนรายงานประชุมตามระเบียบงานสารบรรณในปัจจุบัน รุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมแสนโฮเทล อ.เมือง จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 82-5150 กจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2565
ซื้อจัดซื้อหินคลุก จำนวน 20 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2565
จ้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ่อทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยบ้านนายเงิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2565