ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 3,535 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,600 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องพิพมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กุมภาพันธ์ 2567