ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 329
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีคัดเลือก5 ตุลาคม 2566
จ้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีคัดเลือก5 ตุลาคม 2566
จ้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีคัดเลือก5 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณบ้านนายเล็ก โพธิ์ดำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ตุลาคม 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
จ้างขุดลอกคลองหนองตะเลา หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2566
โครงการขุดลอกคลองหนองตะเลา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 527 กันยายน 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
จ้างปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566