ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 165
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 625-57-0007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ ผ้าสีเหลือง และสีขาว ตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
จ้างทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 350 คนๆ ละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน กจ 82-5221 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด. (รายหัว) อายุ 2-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 80 คน ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2565