ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 165
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2565
จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลาอเนกประสงค์ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2565
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลาอเนกประสงค์11 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2565