ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 292
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 สิงหาคม 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
จ้างทำอาหารว่าง และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 80 คน ตามโครงการขยะสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-55-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 สิงหาคม 2566
โครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น15 สิงหาคม 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 จำนวน 3 ป้าย และป้ายยาเสพติด พร้อมด้ามจับ ขนาด 60x80 ซม. จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
จ้างทำอาหารสำหรับนักกีฬา กรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำสนาม จำนวน 193 คน และค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับรับรองแขกรับเชิญในพิธี จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2566