ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 141 ถึง 150 จากข้อมูล 165
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุใช้ในการอบรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2565
จ้างทำอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ และอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ จำนวน 145 คน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2565
ซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมชุดพ่วงข้างเครื่องยนต์ 4 จังหวะ กระบอกสูบ 110 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2565
จ้างเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมิร์ส) ระบบประปาหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2565