เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 6-10 of 13 results.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไม่มีข้อมูล!!
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปก เทศบัญญัต ปี 62.pdf
ส่วนที่ 1 คำแถลง.pdf
คำแถลง สถานะการคลัง.pdf
คำแถลง รายรับ.pdf
คำแถลง รายจ่าย.pdf
คำแถลง งานบุคคล.pdf
ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่าย.pdf
บันทึกหลักการและเหตุผล ทุกด้าน.pdf
รายจ่ายตามงาน 1.pdf
รายจ่ายตามงาน 2.pdf
รายจ่ายตามงาน 3.pdf
รายจ่ายตามงาน 4.pdf
ประกาศใช้เทศบัญญัติ ปี 62.pdf
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ ปี 62.pdf
ประมาณการรายรับ.pdf
รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
ประมาณการรายจ่าย 1.pdf
ประมาณการรายจ่าย 2.pdf
ประมาณการรายจ่าย 3.pdf
ประมาณการรายจ่าย 4.pdf
ประมาณการรายจ่าย 5.pdf
ประมาณการรายจ่าย 6.pdf
ประมาณการรายจ่าย 7.pdf
ประมาณการรายจ่าย 8.pdf
ประมาณการรายจ่าย 9.pdf
ประมาณการรายจ่าย 10.pdf
รายละเอียดเทศบัญญัติ ปี 62 (PDF).pdf