เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 6-10 of 10 results.
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไม่มีข้อมูล!!
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปก เทศบัญญัต ปี 62.pdf
ส่วนที่ 1 คำแถลง.pdf
คำแถลง สถานะการคลัง.pdf
คำแถลง รายรับ.pdf
คำแถลง รายจ่าย.pdf
คำแถลง งานบุคคล.pdf
ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่าย.pdf
บันทึกหลักการและเหตุผล ทุกด้าน.pdf
รายจ่ายตามงาน 1.pdf
รายจ่ายตามงาน 2.pdf
รายจ่ายตามงาน 3.pdf
รายจ่ายตามงาน 4.pdf
ประกาศใช้เทศบัญญัติ ปี 62.pdf
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ ปี 62.pdf
ประมาณการรายรับ.pdf
รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
ประมาณการรายจ่าย 1.pdf
ประมาณการรายจ่าย 2.pdf
ประมาณการรายจ่าย 3.pdf
ประมาณการรายจ่าย 4.pdf
ประมาณการรายจ่าย 5.pdf
ประมาณการรายจ่าย 6.pdf
ประมาณการรายจ่าย 7.pdf
ประมาณการรายจ่าย 8.pdf
ประมาณการรายจ่าย 9.pdf
ประมาณการรายจ่าย 10.pdf
รายละเอียดเทศบัญญัติ ปี 62 (PDF).pdf
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัต ปี 61 (ปก).pdf
คำแถลง 1.pdf
คำแถลง 2.pdf
คำแถลง 3.pdf
ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่าย.pdf
บันทึกหลักการ.pdf
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 1.pdf
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 2.pdf
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 3.pdf
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 4.pdf
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ปี 61.pdf
ส่วนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย.pdf
ประมาณการรายรับ.pdf
รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
ประมาณการรายจ่าย 1.pdf
ประมาณการรายจ่าย 2.pdf
ประมาณการรายจ่าย 3.pdf
ประมาณการรายจ่าย 4.pdf
ประมาณการรายจ่าย 5.pdf
ประมาณการรายจ่าย 6.pdf
ประมาณการรายจ่าย 7.pdf
ประมาณการรายจ่าย 8.pdf
ประมาณการรายจ่าย 9.pdf
ประมาณการรายจ่าย 10.pdf
รายละเอียดรายจ่าย เทศบัญญัติ ปี 61.pdf