ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

15 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เทศบาลตำบลดอนขมิ้นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อพิจารณาและขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และร่างหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้นเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!