โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2566

14 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2565 ณ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวัถตุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
นายธนวัฒน์ นิลบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงาน
มีกิจกรรมซุ้มเล่นเกมส์ และกิจกรรมจับฉลากของขวัญของรางวัล
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!