โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวัถตุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธีและเป็นที่พึ่งพิงด้านสาธารณสุขของเพื่อนร่วมหมู่บ้านได้
นายธนวัฒน์ นิลบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีผู้นำชุมชน กำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เข้าร่วมโครงการฯ
มีวิทยาการบรรยายให้ความรู้ จาก รพสต.บ้านโพธิ์เย็น โดยคุณเอกอร จิคต์น่วม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณอัญชลี ทันสมัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็น วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การประเมินผู้บาดเจ็บและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (CPR)
หลักปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!