โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
นายธนวัฒน์ นิลบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
โดยมี นายสมโภช บุญวัน สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง การให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น และนางสาวธณัฏฐ์ชริญา เสือหนู เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง การดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ To be number one
โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและเด็กมีการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนทั้งในโรงเรียนและชุมชน และมีความรู้ ความเข้าใจสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด และก่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!