โครงการเวทีประชาคม ประจำปี พ.ศ.2565

22 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคม ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม
"การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหาในการพัฒนาชุมชน ตามหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น"
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!