ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง