แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566