การประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น นายธนวัฒน์ นิลบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น ได้เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี การให้บริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น จำนวน 50 คน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง